Центр Сучасної Ветеринарної Медицини
Нам 20 років!
  • цілодобова робота і консультація
  • готелі для тварин
  • професійні лікарі
  • новітні методи

З любов’ю до кожної тварини

Для професіоналів

Ускладнення після ін'єкцій у ветеринарній практиці

Iн’єкцiя – елементарна манiпуляцiя, яку може провести навiть власник тварини. Але на  практицi ми частiше зустрiчаємо порушення технiки введення препаратiв. Є такий вислiв: Правила iснують для того, щоб їх порушувати»…але не в ветеринарнiй сферi. Чомусь ми нехтуємо iнструкцiями по застосуванню медичних i ветеринарних препаратiв. Пiд час навчання на ветеринарному факультетi ми проходили практичне заняття по технiцi проведення iн’єкцiй i дотримання правил асептики i антисептики, і  це не була 5хв. промова викладача.

Насамперед, ми фахiвцi своєї справи i не повиннi  поступатися власникам тварин, коли вони просять зробити пiдшкiрну iн’єкцiю замiсть внутрiшньом’язевої, що протирiчить настановi даного препарату. Одна незначна помилка може призвести до серйозних наслiдкiв i додаткового тривалого курсу терапiї, а у власникiв тварин залишаться негативнi враження..

Хочу надати вам список поcтiн’єкцiйних ускладнень, якi часто нам зустрiчаються, причини їх виникнення i усунення.

 

1.  Iнфiльтрат в мiсцi iн’єкцii  (ущiльнення тканин)

Запалення проявляється посиленням кровообiгу в областi введення препарату, утворенням серозного ексудату i виходом з кров’яних судин клiтин iммунного захисту: нейтрофiльних лейкоцитiв, еозинофiлiв, лiмфоцитiв.

Причини:                                                                                               

     - багаторазовi  iн’єкцii в тi самi мiсця;

-  порушення правил асептики i антисептики;

-  порушення технiки витягування голки при введенi подразнюючих речовин i  попадання цих  речовин в  товщину шкiри;

-  попадання холодних речовин в тканини ( особливо при використаннi бiопрепаратiв, маслянистих речовин i суспензiй);

-  попадання подразнюючих речовин в рихлу сполучну тканину.

 Профiлактика:

не використовувати для пiдшкiрного введення препарати, якi мають  подразнюючу дiю. Використовуйте вн/м'язеве введення (кровообiг в м’язах сильнiший, а елементiв сполучноi тканини меньше) або вн/венне введення (якщо це можливо ) таких препаратiв;
грiти препарати перед введенням, це може попередити спазм капiлярiв i дрiбних судин в мiсцi введення препарату  i прискорить розсмоктування.

Лiкування:

- зiгрiваючий компресс, йодна сiтка; якщо область iнфiльтрату свербить i збiльшується в розмiрах, - тепло використовувати протипоказано. В цьому випадку, проводять цитологiчне дослiдження пунктату iнфiльтрату.

2. Абсцес (запальний процес, що характеризується утворенням порожнини, наповненою гноєм, з вiдмежованою гранульованою стiнкою)/флегмона в мiсцi iн’єкцii (гостре гнiйне дифузне запалення клiтковини)

Ознаки:пiдвищення мiсцевої i загальної температури, збiльшення i ущiльнення припухлостi в мiсцi iн’єкцii в першi днi з послiдуючим розмягченням по центру (абсцес) або в декiлькох мiсцях (флегмона), бiль. Можлива вiдмова вiд iжi, полiдiпсiя, при флегмонi – зневоднення.

Причини:

- порушення правил асептики i антисептики;

- попадання подразнюючих речовин в рихлу сполучну тканину.

Профiлактика:

- не застосовувати один шприц для послiдовного введення декiлькох препаратiв;

- використовувати стерильнi препарати, не зберiгати вiдкритi ампули;

- при вн/венних , вн/артерiальних, вн/кiсткових iн'єкцiях обробка мiсця iн'єкцiй обов'язкова.

Лiкування:

На початкових стадiях новокаїновi блокади i iншi методи фiзiотерапiї, при запущеному станi – хiрургiчне лiкування з дренуванням порожнини.

3. Некроз тканин (патологiчний процес, що характеризується набуханням, денатурацiєю I коагуляцiєю цитоплазматичних бiлкiв i руйнуванням клiтин).

 Ознаки:бiль в областi iн’єкцii, набряк,гiперемiя з цианозом, поява пухирцiв, виразок i омертвiння тканин.

Причини:

- порушення технiки витягування голки при введенi подразнюючих речовин i попадання цих речовин в товщину шкiри;

- попадання подразнюючих речовин в рихлу сполучну тканину ( наприклад 10% розчин кальцiю хлориду).

Профiлактика:

- дотримуватися правил асептики i антисептики, технiки iн'єкцiї, перевiряти прохiднiсть вн/в катетерiв.

Лiкування:

- якщо розчин пiд час вн/в введення потрапив пiд шкiру: максимально аспiруйте шприцем введенного препарату, мiсце iн'єкцii обколiть 0,5% розчином новокаїну; також на мiсце iн’єкцii можна прикласти пакетик льоду.

 

4. Флебiт (гостре або хронiчне запалення  стiнки вени)

Ознаки: бiль, гiперемiя, iнфiльтрат по ходу вени, пiдвищення температури.

Причини:

- частi венопункцiї одної  тої самоi  вени;

- використання тупих голок.

Профiлактика:

- чергувати вени при виконаннi iн'єкцiй;

- застосовувати гострi голки.

 

5. Парафлебiт (запалення тканин, якi оточують вену)

Ознаки: запалення перивускулярної сполучної тканини з ураженням стiнок судин, з мiсцевою реакцiєю, лихоманка, набряк, зниження еластичностi шкiри, блiдий колiр шкiри, на шкiрi виступають синяки i крововиливи.

Причини:

- порушення правил асептики i антисептики;

- попадання подразнюючих речовин в рихлу сполучну тканину;

- порушення технiки  внутрiшньосудинного введення (особливо введення препаратiв, якi протипоказанi для вн/венного введення).

Профiлактика:

- дотримуватися правил асептики i антисептики, технiки iн'єкцii, перевiряти прохiднiсть вн/в катетерiв.

6. Пiрогенна реакцiя (посттрансфузiйне ускладнення, що характеризується попаданням ендотоксинiв в трансфузiйне середовище)

Ознаки: виступають симптоми алергiчного характеру, пiдвищення температури тiла, бiль в м’язах,  вiддишка, головнi болi, нудота i блювота, шкiряний свербiж , еритема , висип, бронхоспазм.

Причини:

- використання недостатньо оброблених систем i апаратури для трансфузiї, розчинiв, якi мають пiрогеннi властивостi, проникнення бактерiальної флори в кров в момент її заготiвлi i зберiгання.

Профiлактика:

- збереження стерильностi i упаковки, використання разових систем, легко доступних при сучаснiй технологiї, майже виключають введення донору пiрогенiв;

- стерилiзацiя вбиває бактерiї, але ефект пiрогенних речовин зберiгається. Частина пiрогенних речовин вiдноситься до класу ендотоксинiв.

Лiкування:

- застосування серцевосудинних i седативних препаратiв, а також десенсибiлiзуючої терапiї.

7. Алергiчна реакцiя в мiсцi введення i системна алергiчна реакцiя (Алергія — типовий імунопатологічний процес, виражений гіперчутливістю імунної системи організму при повторному впливу алергену на раніше сенсибілізований цим алергеном організм.)

Ознаки :свербіж, висип, анафілактичний шок.

Причини:

 при використаннi неякiсних препаратiв i медикаментiв, в яких вийшов термiн придатностi, а також при наявностi iндивiдуальної гiперчутливостi до препарату.

Профілактика:

перед першою ін’єкцією треба впевнитися про перенесимість даного препарату твариною;
перед першою ін’єкцією антибіотика провести пробу на чутливість даного препарату.

Лікування:

зупинити введення даного препарату;
застосувати антигістамінні препарати.

8. Повiтряна  і жирова емболiя судин (Емболія— типовий патологічний процес ,обумовлений присутністю і циркуляцією в крові або лімфі частинок, які не зустрічаються там в нормальних умовах (ембол), нерідко викликає оклюзію (закупорку) судини з послідуючим порушенням місцевого кровопостачання.)

Масло чи повітря в вені з током крові потрапляє в легеневі судини.Виникає напад задухи, ціаноз.Це ускладнення може закінчитися смертю.При емболії дрібних судин можливе швидке відновлення циркуляції за рахунок колатерального кровообігу.

Причини:

випадкове потрапляння кінця голки в просвіт судини при підшкірній або внутрішньом’язевій ін’єкціях;
помилкове введення маслянистих розчинів внутрішньовенно;
повітряна емболія може виникнути при пункції і катетеризації центральних вен. При порушенні правил проведення інфузійної терапії, коли повітря через систему для інфузій потрапляє безпосередньо в вену;
використання перекису водню при обробці може супроводжуватися розвитком газової емболії – із 10 мл 3% перекису водню при розкладанні виділяється приблизно 120 мл кисню.

Профілактика:

дотримуватись правил внутрішньовенного введення;
витісняти повітря зі шприца перед ін’єкцією;
введення маслянистих розчинів 2-х-моментним способом.

9. Постiн’єкцiйна саркома кiшок (дифузні злоякісні новоутворення з горбистою поверхнею різної величини ( може досягати 10- 15 см), твердої консистенції і наявністю в подальшому кіст).

Причини:

- при попаданнi холодних речовин в тканини ( особливо при використаннi бiопрепаратiв, маслянистих речовин i суспензiй);

- при попаданнi подразнюючих речовин в рихлу сполучну тканину.

Профілактика:

не використовувати для пiдшкiрного введення препарати, якi мають подразнюючу дiю;
грiти препарати перед введенням.

Лікування:

радикальне видалення пухлини з дотриманням абластики, хіміотерапія.

 

10. Лiподистрофiя (патологiчний стан жирової тканини,що  характеризується атрофiєю чи гiпертрофiєю)

Ознаки: пiд шкiрою утворюються ямки в мiсцях введення гормональних препаратів (iнсулiн, прогестерон – Ковінан) iз – за розсмоктування жирової тканини.

Причини:

- регулярне введення гормональних препаратів в одне те саме мiсце.

    Профiлактика:

- чергування мiсця введення препаратів.

М. В. Чикриж головний лікар ЦСВМ-Троєщина 2

 

До списку Для професіоналів