Центр Сучасної Ветеринарної Медицини
Передзвонити мені

Ім'я

Телефон

Нам 20 років!
  • цілодобова робота і консультація
  • готелі для тварин
  • професійні лікарі
  • новітні методи

З любов’ю до кожної тварини

Для професіоналів

Резорбція зуба у кота. Екстракція кореня ретенціиного премоляра

Резорбція зубів у котів за різними даними, зустрічається у 30-70% обстежених тварин. Де¬які дослідники виділяють два різних види резорбції кореня, які потребують різних лікувальних підходів. Головним методом діагностики є рентгенологічне дослідження зуба. Також відмічають важливість огля-дової рентгенографії всіх зубів.

Типи резорбції та лікування

За класифікацією ОиРогтІ і ОеВодаез, резорбтивні процеси коренів зубів у котів поділяються на два типи:

Тип І характеризується наявністю на знімку обмеженої ділянки просвітлення у коронковій частині та апікальній частині кореня за збереження нормальної картини структури кореня та лігаментарного апарату; решта зуба має нормальну рентгенологічну щільність.

При резорбції II типу відбувається генералізована втрата контрастності тканин, немає чітких меж між альвеолярною кісткою та коренем зуба, чіткої картини періодонтального простору.

У першому випадку рекомендують екстракцію ко-реня, тоді як щодо II типу існують деякі розходження щодо вибору лікування. Ряд фахівців вважають, що треба візуально оцінити альвеолярний гребінь та вида¬лити всі видимі частини кореня. Якщо екстракція не¬можлива, то ділянку резорбції залишають, а слизову ясен над лункою закривають кількома швами. Даний метод протипоказаний за підозри на наявність ендо-донтичних уражень, періодонтиту або стоматиту.

Поетапна методика екстракції ретенціиного кореня премоляра

Отже, пацієнтові поставили попередній діагноз -дентальна резорбція. Тварині після анестезії провели дослідження ротової порожнини і виявили, що коронка правого нижнього премоляра (407) відсутня, ділянка
ясен з мезіального боку запалена. Під час інтраораль-ної радіографії виявили чітко видиму мезіальну части¬ну кореня та розмиті залишки дистального кореня, що відповідає характеристикам резорбції II типу.

Для операції необхідно мати:

  • Періостальний елеватор Молта № 2
  • Конічний алмазний бор
  • Малий бор
  • Крилоподібний елеватор
  • Щипці екстракційні
  • Шовний матеріал, що розсмоктується

Переклад з англ. – Д. Юшицина

Етап 1

Інтраоральна ра-діографія 3-го пре-моляра виявила чітко видиму ме-зіальну частину ко-реня та залишки дистальної з ре-зорбцією II типу. Під час клінічного огля¬ду в ділянці ре-тенціиного кореня зуба виявили гінгівіт.

Етап 2

Після блокади правого нижньощелепового нерва, зробили розріз від кута мезіо-буккальної лінії четвер-того правого нижнього премоляра (407) до місця прикріплення правої вуздечки нижньої губи. Такий до-ступ дозволяє повністю дослідити дистальні та ме-зіальні корені ураженого зуба. Якщо необхідно, можна зробити додатковий послаблюючий вертикальний розріз з мезіальної сторони нижнього премоляра (408).

Етап З

За допомогою елеватора звільнили край альвеолярної кістки з язикової та щічної сторони.
Погляд експерта: періостальний елева¬тор Молта використо¬вується для експозиції кісткових альвеол, алмазний конічний бор – для обробки альвеолярного гребеня і створення доступу до структур кореня ураженого зуба.

Етап 4

Дослідили кіст-кову лунку на пред-мет наявності ком-понентів кореня зу-ба. Виявили ме-зіальний корінь, дистальний фраг-мент – відсутній.

Етап 5

Алмазним бором обробили (згладили) гребінь нижньощелепової кістки та повторно дослідили лунку на наявність будь-яких залишків кореня. Під час про-ведення остео-пластики іноді необхідно відтягувати краї ясен та губ.

Етап 6

Малим бо-ром відмежували періодонтальний простір навколо медіального кореня, обробивши тканини на 2-3 мм апікальніше.

Етап 7

Сформували заглиблення на-вкруги медіального кореня. Це дозво-лило легко ввести елеватор з міні-мальним наванта-женням на апікаль-ну частину.
Погляд експерта: сформова¬не заглиблення навколо залишків кореня полегшує введення зубного елеватора.

Етап 8

Крилоподібним елеватором акуратними, повільними круговими рухами здійснювати тиск на усі ділянки збереженого фрагмента кореня,помірно натискаючи елеватором як важелем близько 20-30 секунд в кожній точці прикладання, після чого змінюють місце положення елеватора. Процедуру повторюють, допоки корінь у достатній мірі не зрушиться з місця і його можна буде видалити за допомогою екстракційних щипців.

Етап 9

Фрагмент достатньо відокремлений від лунки для видалення.

Етап 10

Після екстракції ділянку знову перевіряються на наявність залишкових фрагментів. При необхідності кістку згладжують алмазним бором. Перед закриттям рани, її зрошують та повторно перевіряють на предмет уламків.

Етап 11

Післяопераційне рентгено-логічне досліджен-ня показало, що медіальний корінь був видалений, а альвеолярний гребінь згладжений.

Етап 12

Здійснили за-шивання лунки матеріалом, що розсмоктується.

Результат

Пацієнтові призначили 5-денний курс оральних анальгетиків. Власника проінформували про необ-хідність дотримання дієти протягом 7-10 діб. Під час обстеження через два тижні жодних ускладнень не ви-явлено.

Переваги та ускладнення

Перевагами даної техніки операції є гарна візу-алізація компонентів кореня, створення заглиблення для зубного елеватора для зменшення надмірного ти¬ску на апікальну ділянку. Занадто сильний тиск може проштовхнути фрагмент кореня зуба у нищньощеле-повий канал.

Можливі ускладнення: перелом кореня, крововилив при порушенні цілісності нижньощелепової артерії, та ятрогенний перелом нижньої щелепи. Як свідчить клінічний досвід, про такі ускладнення дотепер не повідомлялось, їх ймовірність дуже низька, особливо якщо застосовувати дану методику екстракції.

До списку Для професіоналів